Algemene Voorwaarden

Artikel 1: inschrijfgeld, contractduur en opzegging

Inschrijfgeld en contractduur worden niet gehanteerd. Het lidmaatschap wordt simpelweg stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand. U kunt op ieder dag van een lopende maand opzeggen voor de 26e, waarmee u abonnement met ingang van de laatste dag van die maand beëindigt. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een opzegformulier of email.

Artikel 2: kosten

Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door ZERO23 Health Studios (ZHS) worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren. Cursist heeft het recht om bij een verhoging groter dan 10% de overeenkomst binnen een maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen.

Artikel 3: betalingsverplichting

Betalingen geschieden per maand contant vooruit of per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 30ste van elke maand). De eerste betalingstermijn dient te worden voldaan bij inschrijving op of voor de eerste lesdag. Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. Bij 2 storno’s dient u over te gaan op contante betaling hetgeen inhoudt dat u het lidmaatschapsgeld direct per maand dient voorruit te betalen. Indien u nalatig bent om het lidmaatschapsgeld te betalen, zult u benadert worden om het achterstallige lidmaatschapsgeld alsnog cash aan de balie te voldoen. Mocht u hieraan geen gehoor geven, wordt u eenmaal schriftelijk op de hoogte gebracht van uw achterstand, waarna de vordering uit handen zal worden gegeven. Hierbij wordt direct de overeenkomst eenzijdig ontbonden door ZHS, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van ZHS wordt ontzegd.

Artikel 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding, met een maximaal aantal van 7 deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf afbericht te doen. Men dient zich in te schrijven voor vaste lestijden. Bij een aanwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt ZHS het recht het betreffend lid te verplaatsen naar een andere lestijd. Zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

De lestijden worden vastgesteld door ZHS. Tijdens officiële feestdagen en de periodes laatste week juli, eerste week augustus en tussen kerst en oud en nieuw is ZHS gesloten. ZHS behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

Artikel 5: Reglementen

De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van ZHS gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist ZHS vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. ZHS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor ZHS heeft staan.

Artikel 7: Opschorten lidmaatschap

Het lidmaatschap kan i.v.m. medische beperkingen tijdelijk bevroren worden voor een periode van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. De cursist dient wel een doktersverklaring te overleggen, waarin vermeld wordt dat cursist niet kan deelnemen aan de activiteiten van ZHS. Mocht na het verstrijken van de 3 maanden de cursist de trainingen niet kunnen hervatten zal ZHS het lidmaatschap beëindigen met behoud van het recht de nog verschuldigde lidmaatschapsgelden in een keer op te eisen. Voor vakanties en / of andere prioriteiten kan het lidmaatschap niet bevroren worden.


Artikel 8: Verantwoordelijkheid cursist

De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de ZERO23 coach nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal ZHS het lidmaatschap met de cursist beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram